KVKK

ARÇELİK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
ARÇELİK | ODTÜ | AUTODESK Productive Design Challenge Programı AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Arçelik Pazarlama A.Ş. ve Arçelik A.Ş. (“Arçelik” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; http://www.arcelikas.com/sayfa/2165/kisiselverilerin-korunmasi adresinden Arçelik Şirketler Grubu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?
ARÇELİK | ODTÜ | AUTODESK Productive Design Challenge programına katılmanız ve Şirketimiz tarafından ilgili kullanıcıya ARÇELİK | ODTÜ | AUTODESK Productive Design Challenge programına katılması sebebiyle sosyal medyada paylaşılması amacıyla edilen; ad, soyad, e-mail adresi, iletişim adresi, cep telefonu numarası, görsel ve işitsel verileriniz;

• ARÇELİK | ODTÜ | AUTODESK Productive Design Challenge programına katılmanız dolayısıyla tarafınıza yapılan etkinliklerin ve videoların görüntülerinin Şirket’in sosyal medya, internet sitesi ve mağaza içi ve mağaza dışı mecralarında kullanılması,
• şirket etkinliklerinde kullanılmak üzere müşteri görsellerinin oluşturulması, için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenecektir.

Açık Rızanızın Varlığı Halinde Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?
Toplanan kişisel verileriniz, şirket organizasyonlarının yapıldığı mağaza içi ve mağaza dışı müşteri etkinliklerinde görsel verilerinizin kullanılması, müşteri kampanya ve programlarında kullanılması, Şirket internet sitesinde ve sosyal medya platformlarında ve Şirket içi iletişimlerde kullanılması amaçlarıyla açık rızanız kapsamında işlenebilecektir. 

Kişisel Verileriniz Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, bayilerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, gerçek ve tüzel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?
Kişisel verileriniz; ARÇELİK | ODTÜ | AUTODESK Productive Design Challenge programına katılımınız dolayısıyla size yapılan ARÇELİK | ODTÜ | AUTODESK Productive Design Challenge programı dolayısıyla açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak toplanacaktır. Açık rıza vermeniz halinde görsel-işitsel verileriniz müşteri bağlılık süreçlerinde, Şirket’in internet sitesinde, sosyal medya platformlarında, mağaza içi ve mağaza dışı kullanılacak görsel ögelerde kullanılabilecektir.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?
İlgili Kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, http://www.arcelikas.com/sayfa/2165/kisisel-verilerinkorunmasi den ulaşabileceğiniz Arçelik İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak
işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.